Umowa na realizację filmu ślubnego

UMOWA
zawarta w dniu …………………………………………………………………………… , w Warszawie pomiędzy:
Pani Młoda………………………………………………
Pan Młody……………………………………………….
telefon kontaktowy…………………………………………………….……….. email …………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym, a Wykonawcą : ………………………………………………………………………………………………………………….
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na realizacji zdjęć do filmu ślubnego  w dniu:
…………….………..……………………..w godzinach od….………..……..do….…………..……,
Dokładne adresy z kodami pocztowymi, daty i godziny rozpoczęcia filmowania:
– Podziękowania dla Rodziców………………………………………………………………………..
– Sesja Narzeczeńska……………………………………………………………………………………………………………..
– Przygotowania…………………………………………………………………………….………………………..
– Błogosławieństwo……………………………………………………………………………………
– Ślub i życzenia ……………………………………………………………………………………………………………………
– Wesele…………………………………………………………………………………………………………………………….…
– Sesja ślubna teledyskowa ………………………………..…………………………………………
– Reportaż z sesji fotograficznej………………………………………………………………………
Oraz postprodukcję filmu ślubnego o długości ………………………………..  minut, i teledysku ……..……………. minut.
§ 2
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu dzieła, o którym mowa w §1, respektować wskazówki Zamawiającego. Zamawiający potwierdza pisemnie wykonawcy na miesiąc przed ślubem wszystkie ustalenia z §1.
§ 3
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy na najwyższym poziomie.
§ 4
Strony ustalają, że w terminie do……………………………………Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy film na niezabezpieczonym przed kopiowaniem nośniku pamięci USB 3.0 w albumie ślubnym wzór ………………………………………w ilości …………….….. szt. Odbiór filmu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub wysyłkowo, pod wskazany adres po dokonaniu płatności wynikającej z umowy przelewem powiększonej o koszty wysyłki 20 zł.
§ 5
Wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostało ustalone w wysokości …………………………………. zł (słownie zł…………………………………………………………………………………) brutto ( VAT 23% )
Wybrany Pakiet …………………………………………………………………… Dodatki: ………………………………………………………………
§ 6
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości 500 zł (słownie pięćset złotych) na poczet wykonania umowy. Numer konta:……………………………………………………….
§ 7
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy w czasie dwóch miesięcy przed ślubem kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z realizacji umowy w czasie miesiąca przed ślubem zadatek o którym mowa w § 6 umowy zostanie zwrócony Zamawiającemu w podwójnej wysokości, w terminie 14 dni.
§ 8
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w § 5 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy. 
§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi oraz zasadami sztuki filmowej.
§ 10
Zamawiający przyjmuje, że może otrzymać film odbiegający od prezentowanych w portfolio, jeśli wystąpią czynniki niezależne od Wykonawcy którym nie mógł on przeciwdziałać, jak złe warunki pogodowe, niewłaściwe oświetlenie i nagłośnienie sali i kościoła, obecność innych osób filmujących i fotografujących, brak czasu lub miejsca na  skonfigurowanie sprzętu filmowego.
§ 11
Zamawiający może odmówić przyjęcia dzieła, jeżeli nie odpowiada ono zapisom umowy lub jeżeli dzieło odbiega od norm sztuki filmowej. Zamawiający może uzależnić przyjęcie przedmiotu umowy od dokonania poprawek. Wykonawca dokona poprawek nieodpłatnie w terminie ustalonym przez Strony.
§12
Zamawiający zapewnia bezpieczne użytkowanie i miejsce na przechowywanie sprzętu filmowego i fotograficznego Wykonawcy w czasie imprezy, i że nie będę używane efekty świetlne laserowe uszkadzające matryce urządzeń filmujących. W przypadku szkody, uszkodzenia, utraty sprzętu, wynikłej w czasie realizacji zlecenia, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej likwidacji. Na miejscu sporządzany jest pisemny protokół.  
§13
Zleceniodawca posiada uroczystą zgodę wszystkich uczestników ceremonii ślubnej i weselnej na utrwalenie ich wizerunku na gotowym filmie. Wykonawca dołoży wszelkich starań uwzględniając specyfikę i wartość pamiątkową filmu ślubnego o utrwalenie wizerunku każdego uczestnika uroczystości. Realizacja filmu, przetwarzanie, przechowywanie  materiałów audio-wizualnych jest prowadzone według aktualnych przepisów ochrony danych osobowych.
§ 14
Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie krótkich ogólnych ujęć na których znajduje się jego wizerunek i pozostałych uczestników imprezy przez Zleceniobiorcę do celów promocyjnych wyłącznie w jego portfolio. Fragmenty filmu mogą być łączone z filmami innych Zleceniodawców.
§ 15
Zleceniobiorca ma obowiązek do usunięcia na żądanie Zleceniodawcy lub uczestnika wydarzenia ślubnego, wskazanego przez niego promocyjnego materiału filmowego z portfolio bez podania przyczyny.
§16
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy korespondencji pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§17
Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Wykonawca wymieniony w preambule i gwarantuje wykonywanie wszystkich obowiązków z tym związanych względem Zleceniodawcy.
§18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA
……………………………………………………………………                                                                                          …………………………….………………………………………….

Warunki umowy moga ulec zmianie. Wzór jest propozycją i może podlegać negocjacji zależnie od zakresu oczekiwań Pary Młodej.